เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ยืนยันการสร้างเขื่อนกั้นคลองพระพิมลราชา คนในพื้นที่ได้ประโยชน์แน่นอน

            ตามที่หนังสือพิมพ์บางฉบับได้เสนอข่าวว่า โครงการชลประทานนนทบุรี กำลังก่อสร้างเขื่อนกั้นคลองพระพิมลราชา บริเวณใกล้กับถนนกาญจนาภิเษก โดยถมดินปิดคลองมาประมาณ 4 เดือนแล้ว ส่งผลให้การใช้เรือสัญจรระหว่างเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช ไม่ได้รับความสะดวก หากก่อสร้างเสร็จ เวลาเรือจะผ่านก็ต้องขออนุญาตเปิดประตูอีก ทำให้ยุ่งยาก และมีประชาชนบางกลุ่มออกมาคัดค้านโครงการนี้ เพราะไม่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน พร้อมทั้ง บอกว่าให้ย้ายไปสร้างที่ปากคลองบางไผ่แทน นั้น

                นายพรชัย พ้นชั่ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวนี้ เป็นการก่อสร้างตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี โดยใช้งบประมาณของกรมชลประทาน ประกอบไปด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมประตูเรือสัญจร และการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองพระพิมล มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำที่ไหลหลากลงมาจากด้านเหนือของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,500 ไร่ จำนวน 800 ครัวเรือน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ คือพื้นที่การเกษตรและเขตชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

                ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าเมื่อโครงการก่อสร้างฯดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อน นั้น นายพรชัยฯ กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมจะมีน้อยมาก เนื่องจากมีสถานีสูบน้ำหลายแห่งตลอดตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งพร้อมจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกรณีของเรือสัญจรที่มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา นั้น ขอเรียนว่า เมื่อโครงการฯก่อสร้างแล้วเสร็จ การเดินเรือต่างๆ จะสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่เปิด-ปิดประตูให้ตลอดเวลา

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมประตูเรือสัญจร และการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการฯกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือหรือการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่บ้างไม่มากก็น้อย  กรมชลประทาน ต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้ ณ ที่นี้ด้วย และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือเดือนมิถุนายน 2554 หากประชาชนมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2583 3337 หรือที่ สายด่วน 1460 ทุกวันเวลาราชการ

 

********************************

17  สิงหาคม  2553