ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ปัจจุบัน(10 ส.ค. 53) มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างฯ จำนวน 86 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ(ความจุอ่างฯ ทั้งหมด  265 ล้านลูกบาศก์เมตร) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย ทั้งนี้ เนื่องจากรอบปี 2552 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกสะสมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนค่อนข้างน้อย คือ 753 มิลลิเมตร จากฝนสะสมทั้งปี 1,000 มิลลิเมตร เป็นผลให้  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เขื่อนแม่งัดฯ เก็บกักน้ำได้จำนวน 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูแล้งปี 52/53 กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ได้ส่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งในเขตโครงการฯ กว่า 66,000 ไร่ และส่งน้ำเพิ่มเติมให้ลำน้ำปิงด้านท้ายของโครงการฯเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอีกกว่า 113,000 ไร่ ซึ่งตลอดในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา โครงการฯได้บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตโครงการฯแต่อย่างใด             อย่างไรก็ตาม  จากการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณฝนปี 2553 คาดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ จะมีฝนตกในเกณฑ์ฝนปกติ คาดว่าจะมีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ ประมาณ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลให้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีน้ำเต็มอ่างฯ สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

                สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นั้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่เพียง 29 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 11 ของความจุอ่างฯ เนื่องจากในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกสะสมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2552 เพียง 478 มิลลิเมตร จากปริมาณฝนสะสมทั้งปี 918 มิลลิเมตร ส่งผลให้ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 52 เขื่อนแม่กวงฯ เก็บกักน้ำได้เพียง  74.28  ลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูแล้งปี 52/53 ที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ได้ส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 52,840 ไร่ เป็นผลให้เมื่อสิ้นสุดการปลูกพืชฤดูแล้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีปริมาณน้ำเหลือในอ่างเก็บน้ำเพียง 36.60 ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ 14 ของความจุอ่างฯ) 

                อนึ่ง จากการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณฝนปี 2553 โดยคิดจากปริมาณฝนสะสมต่ำสุดที่เคยเกิด คือ 391 มิลลิเมตร คาดว่าจะมีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ ประมาณ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำดังกล่าวนี้จะสามารถสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉพาะในเขตโครงการฯเท่านั้น ส่วนการสนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 53/54 จะสนับสนุนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งปี 52/53 ที่ผ่านมาโครงการฯได้ทำความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการแบ่งรอบเวรการส่งน้ำให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้วางแผนแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูฝนโดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อน้ำเอกชนลงคลองผาแตก ลำห้วยฮ่องฮักและลำห้วยแม่ดอกแดง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่รับน้ำจากคลองผาแตกจำนวน 8,100 ไร่ ซึ่งใช้เครื่องสูบน้ำทั้งหมด 27 เครื่อง สามารถประหยัดน้ำจากอ่างฯได้ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

*****************

10  สิงหาคม  2553