เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : น้ำยังคงไหลเข้าอ่างฯอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้อย

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่  28 ก.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,296 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 9,454 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  3,998  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,508  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  183  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 70  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่ว่าจะเป็น     เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  24  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  127  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  340  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  87  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อาทิ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  31 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  99  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  42  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ทั้งนี้ จากการติดตามปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ พบว่าอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าค่อนข้างมาก ส่วนในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลาง ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯต่างๆยังค่อนข้างน้อย    ซึ่งจะต้องรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำต่อไป

อนึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะมีฝนตกมากขึ้น และจะตกมากกว่าค่าปกติ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดีขึ้นโดยลำดับ เนื่องจากจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการชลประทาน ทำการเก็บกักน้ำไว้ในอ่างฯอย่างเต็มที่ พร้อมไปกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือน้ำบ่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงฤดูฝนนี้

****************************

28  กรกฎาคม  2553