เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำเริ่มไหลเข้าอ่างฯ แต่ยังคงมีน้ำน้อย  

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่ 6 ก.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,364 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,061  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,229  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  129  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 75  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่ว่าจะเป็น     เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  26  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  134  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  419  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  34  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ยังคงที่และอยู่ในเกณฑ์น้อย อาทิ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี               มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี      มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  76  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนขุนด่านปราการชล      จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  24  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสภาพน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เริ่มมีปริมาณน้ำสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่หากจะดูปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในเขื่อนทั้งสองแห่งแล้ว จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งจะต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้เกิดการใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่มีฝนตกลงชุกต่อเนื่อง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ รวมถึงความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของตน เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงมา พร้อมกับวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงฤดูฝนของปีนี้

********************************

6  กรกฎาคม  2553