เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : แม้จะมีฝนตก แต่น้ำไหลเข้าอ่างฯยังคงน้อย  

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่ 2 ก.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,401 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,054  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,227  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  125  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 76  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่ว่าจะเป็น     เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  26  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  134  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  440  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  45  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย อาทิ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี               มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี      มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  73  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนขุนด่านปราการชล      จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  24  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

อนึ่ง แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในระยะนี้ และมีน้ำไหลเข้าอ่างฯหลายแห่งอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างฯน้อยมาก ในขณะเดียวกันยังคงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังคงลดลง ดังนั้น จึงขอให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้ง ตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขื่อนทุกแห่งสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้ได้อย่างเพียงพอ พร้อมๆไปกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

********************************

2  กรกฎาคม  2553