เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำในอ่างฯยังคงน้อย เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่ 29 มิ.ย. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,555 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,074  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,243  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  125  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 78  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่ว่าจะเป็น     เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  26  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  134  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  88  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  46  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยเช่นกัน อาทิ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี               มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  26 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี      มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  72  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนขุนด่านปราการชล      จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  23  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

อนึ่ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่สภาพอากาศโดยรวม ทั้งทางภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง ยังคงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้อยตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันยังคงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำลดลง และไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมได้ จึงขอให้ร่วมมือกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ เก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด พร้อมไปกับให้เตรียมแผนรองรับในกรณีที่อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยแล้ว

 

 

********************************

29  มิถุนายน  2553