เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รมว.กษ.นำสื่อมวลชนลงเรือตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

                วันนี้(11 มิ.ย. 53) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎา    แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และนายเจริญ ภัสระ  ผู้ว่าการการประปานครหลวง นำคณะสื่อมวลชน ลงเรือสวัสดิการของกรมชลประทาน เพื่อตรวจสภาพน้ำ โดยการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา และดูการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี ของการประปานครหลวง

ทั้งนี้ ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงและรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการช่วยเหลือ  โดยการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ลงสู่คลองจระเข้สามพัน จากนั้นรับน้ำเข้าคลองสองพี่น้องระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน แล้วจึงรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเข้าคลองพระยาบรรลือ ก่อนที่จะระบายน้ำในคลองพระยาบรรลือ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตอนบนของโรงสูบน้ำสำแล เพื่อเจือจางและผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผลจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว พบว่าค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ได้ลดต่ำลงเข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจุบันสามารถสูบน้ำดิบนำไปผลิตประปาได้ตามปกติแล้ว

สำหรับการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมชลประทาน ในการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตาม “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยได้กำหนดจุดเฝ้าระวังความเค็ม ไว้ทั้งหมด 9 จุด คือ 1.จังหวัดสมุทรปราการ 2.ปากคลองสำโรง 3.ท่าน้ำบางนา 4.ปากคลองพระโขนง 5.สะพานกรุงเทพ 6. สะพานพุทธ                         7. กรมชลประทาน สามเสน 8. จังหวัดนนทบุรี และ 9. อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส่วนที่โรงสูบน้ำสำแล จังหวัดปทุมธานี นั้น การประปานครหลวง ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดค่าความเค็มอัตโนมัติไว้เช่นกัน

ในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น กรมชลประทาน ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกภาคกิจกรรม โดยในช่วงฤดูแล้ง จะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ถี่ขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดต่ำลงและไหลช้ากว่าในช่วงฤดูฝน  จึงเป็นเหตุให้มีน้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปได้ไกลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ จะอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา แต่เขื่อนทั้ง 2 แห่ง ยังคงทำหน้าที่รักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับเขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯด้วย

อนึ่ง การนำคณะสื่อมวลชนลงเรือ เพื่อตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ ได้มีการกำหนดจุดตรวจวัดไว้    3 จุด คือ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี บริเวณปากคลองเชียงรากน้อย และบริเวณโรงสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี โดยค่าความเค็มในแม่น้ำที่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้จะต้องไม่เกิน 0.20 กรัมต่อลิตร และเพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร ทั้งนี้ นอกจากการตรวจวัดค่าความเค็มแล้ว ยังได้มีการตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ(ค่า DO) ที่จำเป็นสำหรับสัตว์น้ำ โดยจะต้องมีค่ามากกว่า 3  มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป

11  มิถุนายน  2553