เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------

การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 52/53 สิ้นสุดลงแล้ว เฉพาะเจ้าพระยาใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ ถึงร้อยละ 29

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง สรุป ณ วันที่ 30  เม.ย. 53 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาลจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง(เริ่มนับตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึง 30 เม.ย. ของทุกปี) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 38,102  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,787  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,596 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ปรากฏว่า ณ วันที่  30  เม.ย. 53 ทั่วประเทศมีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 22,417 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนจัดสรรน้ำ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ใช้เกินแผนจำนวน 1,697 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น สรุปผลการใช้น้ำ  ณ วันที่ 30 เม.ย. 53 มีการใช้น้ำเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,339 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่วางไว้ 2,339 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 129 ของแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สำหรับเครื่องสูบน้ำที่กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำตลอดในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน นั้น ณ วันที่ 30 เม.ย. 53 มีการส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 777 เครื่อง ในพื้นที่ 46 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 29 คัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด

 

********************************

3  พฤษภาคม  2553