เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ช่วงนี้มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ เตือนอย่าลืมสำรองน้ำไว้ใช้ต้นฤดูฝนด้วย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (29 เม.ย. 53) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 38,217  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,807  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,609 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(29 เม.ย. 53) ทั่วประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 22,309 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนจัดสรรน้ำ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ใช้เกินแผนไปแล้ว 1,589 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ล่าสุด(29 เม.ย. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 10,290 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่วางไว้ 2,290 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 129 ของแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้มีฝนตกฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้โอกาสนี้ นำภาชนะขนาดต่างๆ เท่าที่มีอยู่ สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้ด้วย ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันเช่นเดิมว่าไม่มีน้ำสำหรับสนับสนุนการทำนาปรังครั้งที่ 2 อย่างแน่นอน อีกทั้ง ปัจจุบันมีการใช้น้ำเกินแผนที่วางไว้ค่อนข้างมากพอสมควรแล้ว จึงขอให้เกษตรกรที่กำลังจะตัดสินใจทำนาปรังรอบที่ 2 ทบทวนถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 777 เครื่อง ในพื้นที่ 46 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 29 คัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด

********************************

29 เมษายน  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี