เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ทั่วประเทศยังใช้น้ำเกินแผนอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (21 เม.ย. 53) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 39,179  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,983  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,692 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(21 เม.ย. 53) ทั่วประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 21,427 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนจัดสรรน้ำ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ใช้เกินแผนไปแล้ว 707 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ล่าสุด(21 เม.ย. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 9,893 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่วางไว้ 1,893 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 124 ของแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

อนึ่ง ผลจากการลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงเหลือวันละประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างต่อเนื่องตลอดในช่วงเดือนเมษายนนี้ ทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำสายต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงตามไปด้วย ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกโครงการฯ ไปดำเนินการชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงต่อเกษตรกรแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะทำการลดการใช้น้ำจากเขื่อนทั้งสองแห่งดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข้อเท็จจริงและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 713 เครื่อง ในพื้นที่ 40 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 17 คัน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

********************************

21 เมษายน  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี