เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนหากมีฝนตกในระยะนี้ ให้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนด้วย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (19 เม.ย. 53) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 39,443  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,029 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,713 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(19 เม.ย. 53) ทั่วประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 21,215 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนจัดสรรน้ำ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ใช้เกินแผนไปแล้ว 495 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ล่าสุด(19 เม.ย. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 9,799 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่วางไว้ 1,799 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 122 ของแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ยังคงต้องลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงเหลือวันละประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างต่อเนื่องตลอดในช่วงเดือนเมษายนนี้ เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้สำหรับการทำนาปี และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำ  การอุปโภค-บริโภคในช่วงต้นฤดูฝน ที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

อย่างไรก็ตาม  ในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกลงมาบ้าง จึงขอให้ช่วยกันนำภาชนะในครัวเรือนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนด้วย เนื่องจากมีการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงต้นฤดูฝนปี 53 นี้ ปรากฏการณ์ “เอลนิโญ” จะส่งผลให้ปริมาณฝนที่จะตกลงมา อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าเกณฑ์ปกติหรืออาจจะมีฝนตกล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติ หรือที่เรียกกันว่าฝนมาช้านั่นเอง ดังนั้น จึงขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดด้วย  

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 713 เครื่อง ในพื้นที่ 40 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 17 คัน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

********************************

19 เมษายน  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี