เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาใช้น้ำเกินแผนจะแตะที่ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว  

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (2 เม.ย. 53) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 41,749  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,427 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,900 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(2 เม.ย. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 19,096 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของแผนจัดสรรน้ำ ยังเหลือปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตามแผน 1,624 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8  

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ล่าสุด(2 เม.ย. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 8,984 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่วางไว้ 984 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มการใช้น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้จะยังเหลือระยะเวลาของฤดูแล้งอีกเกือบ 1 เดือนก็ตาม และจากการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 พบว่าเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้มีการทำนาปรังครั้งที่ 2 ไปแล้ว แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ได้งดทำนาปรังครั้งที่ 2 เนื่องจากเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอในการทำนา บางส่วนได้หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน อย่างไรก็ตาม หากจะดูสติการทำนาปรังครั้งที่ 2 โดยการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2552 กับปี 2553 จะพบว่า พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 (ณ 27 มี.ค. 53) ในปี 2553 น้อยกว่าปี 2552 ที่ผ่านมาประมาณ 100,000 ไร่

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 698 เครื่อง ในพื้นที่ 40 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 12 คัน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

 

********************************

2 เมษายน  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี