เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ปรับลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ลงแล้ว เตือนอย่าดื้อทำนาปรังรอบ 2 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (26 มี.ค. 53) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 42,909  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,618 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,980 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(26 มี.ค. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 18,007 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนจัดสรรน้ำ ยังเหลือปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตามแผน 2,713 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ล่าสุด(26 มี.ค. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 8,601 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่วางไว้ 601 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามในระยะนี้ เป็นช่วงที่ข้าวนาปรังครั้งที่ 1 เริ่มมีการเก็บเกี่ยวและใช้น้ำน้อยลง กรมชลประทาน จึงได้ปรับลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำลดลง ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกจังหวัด เพื่อทำการชี้แจงและแจ้งเตือนเกษตรกรที่จะทำนาปรังครั้งที่ 2 ให้ทราบถึงปริมาณน้ำที่จะไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการทำนาปรังครั้งที่ 2 ต่อไปแล้ว

 อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 689 เครื่อง ในพื้นที่ 40 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 12 คัน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

********************************

26  มีนาคม  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี