เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาใช้น้ำเกินแผนแล้ว เตือนถ้ายังดื้อทำนาปรังรอบ 2 มีโอกาสขาดน้ำแน่

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (22 มี.ค. 53) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 43,705  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,740 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,040 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52/53 นั้น ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งหมด 12.28 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 9.50 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก 2.78  ล้านไร่ ปัจจุบัน(ณ 19 มี.ค. 53) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 16.35 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 133 ของแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งสิ้น 6.39 ล้านไร่ ขณะนี้มีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.17 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 144 ของแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(22 มี.ค. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 17,306 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนจัดสรรน้ำ ยังเหลือปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตามแผน 3,414 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ปัจจุบันแม้ว่าแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะยังไม่สิ้นสุด และเหลือระยะเวลาอีกกว่า 1 เดือน แต่การใช้น้ำยังคงเพิ่มขึ้นและเกินแผนไปแล้วกว่าร้อยละ 5 โดยล่าสุด(22 มี.ค. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 8,364 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่กำหนดไว้ 364 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าเกษตรกรต้องงดทำนาปรังครั้งที่ 2 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำสำรองที่ต้องเก็บไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน ทั้งนี้ หากเกษตรกรยังดื้อดึงที่จะทำนาปรังครั้งที่ 2 เต็มพื้นที่เหมือนปีที่ผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 689 เครื่อง ในพื้นที่ 40 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 8 คัน ในพื้นที่ 2 จังหวัด

22  มีนาคม  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี