เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาน้ำใช้ตามแผนหมดแล้ว ต้องดึงน้ำสำรองของต้นฤดูฝนมาใช้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (20 มี.ค. 53) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 44,003  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,807 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,068 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52/53 นั้น ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งหมด 12.28 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 9.50 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก 2.78  ล้านไร่ ปัจจุบัน(ณ 12 มี.ค. 53) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 15.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 129 ของแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งสิ้น 6.39 ล้านไร่ ขณะนี้มีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 141 ของแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ที่วางแผนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมกันจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 17,029 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนจัดสรรน้ำ ยังเหลือปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตามแผน 3,691 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น ปัจจุบันน้ำที่ใช้ตามแผนจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้หมดลงแล้ว ทั้งที่ฤดูแล้งยังเหลือเวลาอีกกว่า 1 เดือนเศษๆ  จึงจำเป็นต้องดึงน้ำสำรองที่จะเก็บไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนมาใช้  โดยล่าสุด(20 มี.ค. 53) มีการใช้น้ำไปแล้ว 8,244 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินแผนที่กำหนดไว้ 244 ล้านลูกบาศก์เมตร  หากในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ มีฝนตกในเกณฑ์น้อย จึงมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้น การงดทำนาปรังครั้งที่ 2 และการร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะลดความรุนแรงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวน 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือทั่วประเทศแล้ว จำนวน 689 เครื่อง ในพื้นที่ 40 จังหวัด และรถยนต์บรรทุกน้ำ 8 คัน ในพื้นที่ 2 จังหวัด

20  มีนาคม  2553

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี