เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ยกน้ำเหนือเขื่อนนเรศวรเพิ่ม เพื่อช่วยพื้นที่นาข้าวขาดน้ำ ในเขตอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 

                ผลพวงจากภาวะความแห้งแล้งที่กำลังเกิดขึ้นไปทั่วประเทศในขณะนี้ ได้เริ่มส่งผลกระทบแล้วในหลายพื้นที่ โดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้รับรายงานว่า ในเขตพื้นที่ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เริ่มประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร จนก่อให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำตามมา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว โดยทางอำเภอพรหมพิราม ได้ขอความร่วมมือมายังโครงการชลประทานพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ นั้น

                โครงการชลประทานพิษณุโลก ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับทางอำเภอพรหมพิราม และเกษตรกรผู้ใช้น้ำแล้ว พบว่าพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ใช้น้ำจากคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-     คลองเมม ด้วยการทดน้ำจากเขื่อนนเรศวร ผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าว อยู่ในเขตตำบลวังวน ตำบลตลุกเทียม ตำบลมะต้อง และตำบลวงฆ้อง รวมพื้นที่ประมาณ 57,000 ไร่ และกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายไปบ้างแล้ว โครงการชลประทานพิษณุโลก ได้ประสานไปยังสำนักชลประทานที่ 3 เพื่อให้ยกระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร ให้อยู่ในระดับ +47.90 เมตร(รทก.) ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา จากเดิมระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร จะอยู่ที่ +47.80 เมตร(รทก.) ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่

                ปัจจุบันหลังจากได้มีการยกระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวรให้อยู่ในระดับ +47.90 เมตร(รทก.)แล้ว ปรากฏว่าสามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงมากขึ้น และคาดว่าภายในวันที่ 5 มี.ค. 53 นี้ พื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึงทั้งหมด ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากนายอำเภอพรหมพิรามว่า เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของกรมชลประทาน ที่สามารถช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวในเขตตำบลวังวน ตำบลตลุกเทียม ตำบลมะต้อง และตำบลวงฆ้อง รวมพื้นที่ประมาณ 57,000 ไร่ ไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

                อนึ่ง การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผลพวงมาจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างโครงการชลประทานพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่อำเภอพรหมพิราม รวมถึงเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่ได้ประสานร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการใช้น้ำของแต่ละตำบล โดยมีตัวแทนของทางจังหวัดคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมากที่สุดนั่นเอง

****************************************

4  มีนาคม  2553