เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

อ่างเก็บน้ำหินชะแนนใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งให้ชุ่มช่ำ

 

                พื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ถือได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี  ราษฎรได้ทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านกุดสะกอย และโรงเรียนบ้านนาดี ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งต่อมากรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการฯ แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องที่ดินที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น

                ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทรงเห็นว่าโครงการนี้จะสามารถก่อประโยชน์และช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งกรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริ โดยการประชุมชี้แจงราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ให้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญ ที่จะทำให้ราษฎรในพื้นที่บ้านโพนแพง บ้านนาดี บ้านกุดสะกอย มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี และยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนภาคเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 8,000 ไร่ 

                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการก่อสร้างโดยกลุ่มงานก่อสร้าง 4 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ทั้งนี้ งบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.  มีลักษณะของโครงการเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สันเขื่อนเป็นทำนบดินสูง 13 เมตร ยาว 1,115 เมตร กว้าง 6 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 12.50 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบส่งน้ำสองฝั่งคือ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,500 ไร่ และระบบส่งน้ำฝั่งขวา มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,500 ไร่

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของโครงการฯได้กว่า 3,000 ไร่ ขณะนี้ระบบส่งน้ำบางส่วนอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2553 นี้  หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 8,000 ไร่

        นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่หาที่สุดไม่ได้ สำหรับราษฎรในพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล  ซึ่งหลังจากที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่เสร็จแล้ว อีกทั้ง ยังสามารถส่งน้ำได้ส่วนหนึ่ง นั้น ทำให้ราษฎรในพื้นที่ของโครงการฯ ได้เริ่มใช้ประโยชน์และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภาพของความแห้งแล้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกำลังจะหายไป จากนี้คงมีแต่ภาพของความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชผลเข้ามาแทนที่ บนผืนดินที่ชุ่มช่ำแห่งนี้ตลอดไป

3                  มีนาคม  2553

*******************************************************

 

                             ภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่และระบบส่งน้ำของโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           คลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      สภาพความเขียวขจีของพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการฯ

      หลังจากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่แล้วเสร็จ และสามารถส่งน้ำได้แล้วบางส่วน