เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------

อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ คุณูปการแหล่งน้ำต้นทุน ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวโป่งน้ำร้อนและสอยดาว

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออก ที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย       กรอปกับมีสภาพของผืนดีที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด หรือเงาะ นับได้ว่าเป็นรายได้หลักที่สำคัญของชาวจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียว ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงนำไปสู่การบุกเบิกขยายพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี  

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตจังหวัดจันทบุรี โดยให้โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เป็นผู้การดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเมื่อปี 2542  แล้วเสร็จในปี 2547 ลักษณะของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถเก็บกักน้ำได้ 70.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว รวมทั้งพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งได้กว่า 52,400 ไร่ ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างระบบส่งน้ำ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2557

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคกิจกรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด พร้อมกันนี้ ยังได้ยึดหลักการพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดเช่นกัน

 

************************

 

26  กุมภาพันธ์  2553