เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------

กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 52 / 53

                                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2552/2553 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รับทราบ เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2552  ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

                                นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2552/2553 และกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ทั้งประเทศไว้เป็นปริมาตรรวมกันทั้งสิ้น 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั้งประเทศได้ประมาณ 11.80 ล้านไร่

                                สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นั้น กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะนำน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มาใช้รวมกันจำนวน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการใช้น้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมอีกประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 มีปริมาตรน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 8,720 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนการใช้น้ำได้ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 2,720 ล้านลูกบาศก์เมตร จะคงสงวนไว้สำหรับนาปีต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2553 ก่อนที่เข้าสู่ฤดูฝนหนักในเดือนสิงหาคม 2553

                                ในส่วนของการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ของโครงการฯ เจ้าพระยาใหญ่ พิษณุโลก กำแพงเพชร และพื้นที่โครงการฯ อื่นๆ นั้น ในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกไว้รวมกันประมาณ 5.54 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรังประมาณ 4.45 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.08 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง ประมาณ 0.30 ล้านไร่  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.40 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.24 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.07 ล้านไร่ รวมทั้งการใช้น้ำของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีกจำนวน 325 สถานี ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 0.46 ล้านไร่

                                อนึ่ง จะเห็นได้ว่า ในปีนี้พื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งลดน้อยลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนของปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ช่วยกันประหยัดน้ำ โดยขอให้ปลูกพืชและใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ด้วย

 21  ธันวาคม  2552

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี