กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ ย้ำใช้ระบบชลประทานและแก้มลิงรับน้ำเหนือ ช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด(9 ต.ค. 52) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,156 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,225 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,017 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,092 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 356 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,923 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,968 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเหนือก่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามความสามารถที่จะรับน้ำได้ ผ่านคลองต่างๆ อาทิ คลองชัยนาท-ป่าสัก คลองชัยนาท-อยุธยา คลองบางแก้ว แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผง เป็นต้น โดยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่ง ล่าสุด(9 ต.ค. 52) ได้มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยฝั่งตะวันออกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ประมาณ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ประมาณ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมรับน้ำเข้าทั้งสองฝั่ง 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ตอนบนได้เร็วขึ้น จึงได้เร่งพร่องน้ำในระบบชลประทานตอนล่าง เพื่อรับน้ำเหนือให้ไหลลงสู่ทะเลผ่านคลองระบายต่างๆ ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำเหนือที่ยังไหลหลากลงมาได้อีก โดยปัจจุบัน(9 ต.ค. 52)ฝั่งตะวันออกได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านแม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และคลองชายทะเล ประมาณวันละ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนฝั่งตะวันตก ได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านแม่น้ำท่าจีน และคลองชายทะเล ประมาณวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสองฝั่งมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยประมาณวันละ 29 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้นำน้ำส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในพื้นที่แก้มลิง เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ เพื่อบริหารจัดการน้ำเหนือไหลหลาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ แก้มลิงทุ่งท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ปัจจุบัน(9 ต.ค. 52) มีปริมาณน้ำ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร  แก้มลิงหนองสมอใส จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สำคัญยังได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ในการควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสัก ให้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเกณฑ์น้อยที่สุด เป็นการลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เป็นอย่างมาก   

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้แล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันที

 

***************************

9  ตุลาคม  2552