กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือฯ เพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ

 

กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุ  ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องโดยมี นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน  นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำพิธีลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์  วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และรองศาสตราจารย์เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดี-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่  27  กันยายน  2552    ห้องประชุม 5  ชั้น14  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการนำผลสำเร็จจากโครงการศึกษาวิจัยศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำด้วยความเร็วกระแสน้ำ ไปขยายผลการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนำร่อง ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนารูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อขยายผลต่อไปยังโครงการชลประทาน ที่มีประตูระบายน้ำตามคลองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบชลประทานของประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำให้แก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนและประหยัดพลังงานอื่นๆให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย

นายชลิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการฯนี้ จะทำการติดตั้งชุดกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยความเร็วกระแสน้ำนำร่องอย่างน้อย 4 ชุดให้ได้กำลังการผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า 80 KW ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประตูระบายบรมธาตุด้านการนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์ โดยให้มีการบริหารจัดการประตูระบายน้ำทั้งฤดูฝน และฤดูแล้งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้ง เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในการผลิตไฟฟ้าด้วยความเร็วกระแสน้ำ ซึ่งจะทำให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนและประหยัดเงินตราต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

                                                                                                                       

***************************************

27   กันยายน   2552