กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนบางแห่ง น้ำยังคงมีน้อย ขอให้ใช้อย่างประหยัด

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(2 ก.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 45,496 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 23,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,371 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,376 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 4,100 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 266 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 254  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 933 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 497 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 180 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 78 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 128 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 73 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 564  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 146 ล้านลูกบาศก์เมตร

                อย่างไรก็ตาม แม้ในระยะนี้จะมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ แต่ยังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำบางแห่ง อยู่ในเกณฑ์น้อย จึงขอให้เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้  กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในอ่างฯที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยหากมีฝนตกลงมาบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ จะทำการเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

 

*************************

2  กันยายน  2552