กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

เขื่อนแม่กวงฯ น้ำน้อย กรมชลฯขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันบริหารจัดการให้เพียงพอ

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(27 ส.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 45,083 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เขื่อนใหญ่หลายแห่ง ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากมีฝนตกบริเวณเหนืออ่างฯน้อย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯน้อยตามไปด้วย เตือนเกษตรกรและประชาชนด้านท้ายอ่างฯ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

                สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังจากมีสภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนน้อยมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯน้อยตามไปด้วย ล่าสุด(27 ส.ค. 52) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของความจุอ่างฯ นั้น ในเบื้องต้นกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านท้ายเขื่อน และใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงฯ โดยจะระงับการใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงฯในกรณีของการใช้น้ำเพื่อการเกษตร แต่จะสำรองไว้ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค เท่านั้น สำหรับพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการฯนั้น สามารถสูบน้ำจากลำน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่แทนการใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงฯ ทั้งนี้ ได้ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

                ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นั้น กรมชลประทาน มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง เพื่อนำน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มาเพิ่มเติมให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งมักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี โดยกรมชลประทาน ได้ออกแบบโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทบทวนผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

                อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กวงฯ ใช้น้ำอย่างประหยัดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ตลอดในช่วงฤดูฝนที่เหลืออยู่อีกไม่กี่เดือนนี้ หากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนแม่กวงฯ กรมชลประทาน จะพยายามเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

 

*************************

27  สิงหาคม  2552