กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

แก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ช่วยบรรเทาน้ำท่วมเมืองสระบุรี

 

โครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี บริเวณฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เนื้อที่ประมาณ 3,120 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตอ.เมืองสระบุรี ในช่วงฤดูน้ำหลาก และยังสามารถใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา งบปรับปรุงระบบชลประทานของกรมชลประทาน งบพัฒนาจังหวัดของจังหวัดสระบุรี และบริษัทปูนซีเมนต์ไทยฯ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างระบบและอาคารบังคับน้ำต่างๆ คือ งานก่อสร้างอาคารรับน้ำพร้อมคลองชักน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักถึงทะเลสาบบ้านหมอ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองเริงราง เพื่อทำหน้าที่ป้องกันน้ำจากแม่น้ำป่าสักในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ไหลเข้าคลองเริงรางไปท่วมพื้นที่บริเวณ 2 ฝั่งคลอง ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบ้านหมอ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทะเลสาบบ้านหมอ จำนวนประมาณ 6,000 ไร่ งานก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง พร้อมจัดหาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 5 เครื่อง และก่อสร้างท่อเชื่อมอีก 1 แห่ง

อนึ่ง หากดำเนินการก่อสร้างเสร็จทั้งระบบแล้ว จะทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แก้มลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาจะเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแล และกรมชลประทานเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

****************************

25  สิงหาคม  2552