กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำวัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี

 

                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็นโครงการที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราดำริไว้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 ให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือกิจกรรมของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างฯในรูปแบบ “โครงการทฤษฎีใหม่”

                กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ ขนาดความจุ 1.10 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขต ต.เขาดินพัฒนา และบริเวณใกล้เคียงอีก 4 หมู่บ้าน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ ยังจะเป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือกิจกรรมของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาฯ และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่มีการจัดรูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในฤดูฝนได้ประมาณ 2,500 ไร่และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งได้ประมาณ 500 ไร่ เป็นการช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในเขตโครงการฯ อีกทั้ง ยังได้ประโยชน์ทางด้านการประมง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

                สำหรับพื้นที่ส่งน้ำของโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่พระราชทาน ซึ่งได้ขยายผลเข้าสู่พื้นที่ของเกษตรกรด้านท้ายอ่างฯ และมีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก โดยการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา พร้อมทั้งวางระบบท่อส่งน้ำให้ในเขตต.เขาดินพัฒนา และต.ห้วยบางบางส่วน

                ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ จำนวน 206 แห่ง นั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว จำนวน 104 แห่ง ส่วนสระเก็บน้ำที่เหลืออีก 102 แห่ง อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อสรุปบัญชีรายชื่อของเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต่อไปแล้ว

                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ ทั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น เช่น ข้าวโพดหวาน ทานตะวัน ถั่ว ชะอม ใบโหรพา ผักคะน้า มะม่วง ขนุน และมะพร้าว เป็นต้น ได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตลอดไป

*********************

5  สิงหาคม  2552