กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ฝนตกน้อย ทำน้ำในเขื่อนหลายแห่งลดลง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(28 ก.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 42,286 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เขื่อนใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น แต่บางแห่งลดลงเนื่องจากฝนตกน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งกรมชลประทาน จะเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้ โดยให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่ด้วย

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,044 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,979 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 258 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 262  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 760 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 670 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 151 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 163 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 70 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 299 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 660 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 140 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 413  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 296 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(28 ก.ค. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 172 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหกมีน้ำไหลผ่าน 47 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

*************************

28  กรกฎาคม  2552