กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ฝนตกกระจาย ส่งผลให้เขื่อนใหญ่หลายแห่งเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(23 ก.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 41,796 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เขื่อนใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้านี้ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ต่อไปในอนาคต

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,012 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,934 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 262 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 258  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 771 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 658 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 159 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 68 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 297 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 663 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 153 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 393  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 316 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(23 ก.ค. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 612 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 153 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหกปิดการระบาย ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

*************************

23  กรกฎาคม  2552