กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : กรมชลฯยืนยันเขื่อนใหญ่ยังรองรับน้ำได้อีกมาก

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(15 ก.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 40,077 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 29,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก เนื่องจากในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ส่งน้ำส่วนหนึ่งจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน ที่เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงและน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังได้เสริมการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,958 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,500 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,650 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 29  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 608 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 821 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 151 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 66 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 311 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 648 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 162 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 353  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 357 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(15 ก.ค. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 615 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 237 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนที่ตกทางตอนบนของลุ่มน้ำมีมากขึ้น แต่ในภาพรวมสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

********************************

15  กรกฎาคม  2552