กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ลดน้ำในเขื่อน เพื่อรองรับน้ำฝนเพิ่มเติม

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(29 มิ.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 39,114 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก ทั้งนี้ ในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้พร่องน้ำส่วนหนึ่งออกจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มขึ้น โดยให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,785 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,204 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 5,300 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 40  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 517 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 913 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 178 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 136 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 59 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 297 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 663 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 179 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 332  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 378 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(29 มิ.ย. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 728 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 243 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากฝนที่ตกทางตอนบนของลุ่มน้ำมีมากขึ้น แต่ในภาพรวมสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

********************************

29  มิถุนายน  2552