กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

องคมนตรี(นายสวัสดิ์ วัฒนายากร) เดินทางตรวจความพร้อมรับมือน้ำท่วมจันทบุรี

 

เมื่อวันที่  22  พ.ค. 52  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี ฯพณฯนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ประชุมร่วมกับนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดจันทบุรี ตามแนวทางการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 52 ว่า “พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี  พื้นที่เป็นเขาอยู่ใกล้ชายหาด ฝนก็พอ แต่การจัดเก็บน้ำทำได้ยาก หากฤดูฝนระบายน้ำทิ้งทะเลแก้ปัญหาน้ำท่วม ก็จะขาดน้ำในฤดูแล้ง” ทรงรับสั่งให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการจัดการน้ำให้พอดี

                ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปีมากถึง 6,600 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายอยู่ในลุ่มน้ำต่างๆ ที่มีขีดจำกัดสามารถกักเก็บน้ำได้รวมกันประมาณ 254 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.81 ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปีเท่านั้น ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีต้องประสบกับทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง จึงได้วางแนวทางการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำเดิมมากขึ้น อาทิ การขุดลอกแม่น้ำและคูคลอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สระน้ำที่อยู่ในลุ่มน้ำ รวมทั้งการเสริมคันสันฝาย ปรับปรุงสภาพฝาย การก่อสร้างฝายในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแก้มลิงเพิ่มความจุน้ำให้มากขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางระบายน้ำในถนนที่กีดขวางทางน้ำและก่อสร้างแนวผันน้ำใหม่ในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี

                อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกรมชลประทาน ยังมีโครงการสำคัญในการเสริมปริมาณน้ำให้กับจังหวัดจันทบุรี เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังโตนด ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ถึง 309 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 100,000 ไร่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการที่จะจ้างทบทวนและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ใหม่

 

**************************

27  พฤษภาคม  2552