กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : กรมชลฯยืนยันความพร้อมรับสถานการณ์น้ำฤดูฝนปี 52

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน พร้อมแล้วที่จะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆ และพื้นที่แก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ ให้สามารถเก็บกักน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(19 พ.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,430 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 30,900 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนต่างๆ มีปริมาตรน้ำดังนี้ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 48  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 215 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 119 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 650 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,359 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 8,103 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,430 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 5,080 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 83 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 378 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 1,052 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 194 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 121 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 57 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 114 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 183 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 232 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่า กรมชลประทาน มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆ รวมถึง พื้นที่แก้มลง ตามแนวพระราชดำริทั่วประเทศ เพื่อเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนนี้

 

19  พฤษภาคม  2552