กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือน พ.ค. 52 นี้

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ฤดูฝนปี 2552 จะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเก็บกักน้ำในเขื่อนต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยให้สอดคล้องกับสภาวะฝน และเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ จะทำการเก็บกักน้ำในเขื่อนต่างๆ ให้ได้ปริมาณมากที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีถัดไป

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนต่างๆ มีปริมาตรน้ำดังนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 159 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 38 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 677 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,347 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 8,115 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,553 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 4,957 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 253 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 267 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 367 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 1,063 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 194 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 120 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 177 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 98 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 315 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 645 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 180 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 245 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 465 ล้านลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม หากจะดูในภาพรวมของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(12 พ.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,588 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 30,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

*********************

12  พฤษภาคม  2552