กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำ : สิ้นสุดแผนการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล้งแล้ว เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนต่อไป

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (30 เม.ย. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  42,245  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,388 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 หรือจำนวน 1,484 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(30 เม.ย. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 24,160 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร (โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม.) ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(30 เม.ย. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 10,588 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ทั้งนี้ ในวันนี้(30 เม.ย. 52) เป็นวันสิ้นสุดของแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งที่ได้กำหนดไว้ คือระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี  จะเห็นได้ว่าในปีนี้ มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ร้อยละ 106 ของแผนการใช้น้ำทั้งประเทศ  ผลการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานมีการใช้น้ำอย่างทั่วถึงกัน และไม่มีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้รับความเสียหาย

อนึ่ง แม้จะสิ้นสุดแผนการการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ตาม แต่กรมชลประทาน ยังต้องดำเนินการบริหารจัดการน้ำต่อไป เพื่อเตรียมรับมือกับฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากที่กำลังใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้  ในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้ง นั้น หลังจากมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในระยะนี้ ส่งผลให้หลายจังหวัด สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลงแล้ว คาดว่าทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในด้านของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค นั้น จะเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้านี้

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันนี้ ยังถือได้ว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับช่วงที่จะเข้าสู่ต้นฤดูทำนาปีต่อไป

 

*********************

30  เมษายน  2552