กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความพิเศษ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม  รองรับการขยายตัวภาคการเกษตร หลังภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ

 

                        จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในขณะนี้ รวมทั้งประเทศไทยเอง ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เกิดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากสถานประกอบการหรือโรงงานหลายแห่งปิดกิจการลงด้วยพิษเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น บัณฑิตจบใหม่หลายคนไม่มีงานทำ ทำให้คนเหล่านี้บางส่วนหันหลังให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทห้างร้าน กลับไปทำการเกษตรในที่ดินทำกินของตนเองหรือหาซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรมากขึ้น

                ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ผืนดินที่เคยรกร้างว่างเปล่าไม่มีการทำประโยชน์ กลับกลายเป็นดั่งทองคำ มีค่าสำหรับในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรหลายอย่างมีราคาดี โดยเฉพาะข้าว หรือพืชไร่บางชนิดเช่น ถั่วลิสง และอ้อย เป็นต้น ทำให้คนเหล่านี้หันมาประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้เกิดการใช้น้ำชลประทานเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน

กรมชลประทาน โดยนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากสภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นแล้ว เราจะต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน จึงกำหนดเป็นนโยบายให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามการใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมกับพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

                สำหรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำเดิมที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว นั้น กรมชลประทาน มีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการต่อไป โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน กรมชลประทานได้ยึดหลักแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ที่เป็นอาชีพดั้งเดิมที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลที่ผ่านมา ให้พลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง และที่สำคัญเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศ มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป

 

*********************

28  เมษายน  2552