กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ เร่งสูบน้ำเข้าคลองต่างๆ ช่วยเหลือพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดนนทบุรี

 

                กรมชลประทาน เร่งสูบน้ำเข้าคลองต่างๆ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้ว หลังจากประสบปัญหาน้ำในคลองบางแห่งอยู่ในเกณฑ์น้อย

                นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11  เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนได้ลดต่ำลง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าคลองต่าง ๆ อาทิ คลองพระพิมล คลองโต๊ะใหม่ คลองตาชม และคลองย่อยหลายแห่ง อยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลคูรัด ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้รับผลกระทบแล้วบางส่วน ทั้งที่ทุกปีสามารถสูบน้ำทำนาได้ปีละ 3-4 ครั้ง นั้น

กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน โดยอาศัยประตูระบายน้ำพลเทพ รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ลงสู่แม่น้ำท่าจีน และระบายน้ำจากประตูระบายน้ำสองพี่น้อง รวมทั้งผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองท่าสาร-บางปลา ลงสู่แม่น้ำท่าจีนอีกทางหนึ่งด้วย  ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำพระพิมลเพิ่มขึ้นจาก 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในคลองพระพิมลสูงขึ้นจาก  30 เซนติเมตร เป็น 60 เซนติเมตร และยังได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองตาชม จำนวน 1 เครื่อง และที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองโต๊ะใหม่ อีก 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากคลองพระพิมลเข้าคลองทั้งสองแห่ง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองทั้งสองแห่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ คาดว่าปริมาณน้ำในคลองดังกล่าวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติภายใน 7-10 วันนี้

 

***********************

 

27  เมษายน  2552