กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ยังไม่สิ้นสุดแผนการใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเกินแผนไปแล้วร้อยละ 102

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (22 เม.ย. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  43,290  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 หรือจำนวน 1,444 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(22 เม.ย. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 23,097 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(22 เม.ย. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 10,046 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดวันสุดท้ายของแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่กำหนดไว้คือ วันที่ 30 เม.ย. ของทุกปี แต่ปัจจุบัน(22 เม.ย. 52) มีการใช้น้ำไปเกินกว่าแผนที่วางไว้ร้อยละ 102 ของแผนการใช้น้ำทั้งประเทศ จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

*********************

22  เมษายน  2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี