กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังยังคงมีแนวโน้มเกินแผนที่วางไว้

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (3 เม.ย. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  45,823  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือจำนวน 1,779 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(3 เม.ย. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 20,925 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(3 เม.ย. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 8,795 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ในส่วนของผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งประเทศ 13.19 ล้านไร่ ล่าสุด(3 เม.ย.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 14.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 108 ของพื้นที่เป้าหมาย แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 9.55 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.59 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.73 ล้านไร่ ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 7.57 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 107 ของพื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 6.18 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.08 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1 ล้านไร่

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้เกษตรกรที่จะทำนาปรังครั้งที่ 2 ให้พิจารณาถึงแหล่งน้ำต้นทุนที่มีอยู่ด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ และขอให้ร่วมมือกันทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต

*********************

3  เมษายน  2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี