กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง :  แม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่ แต่ยังต้องใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (30 มี.ค. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  46,399  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือจำนวน 1,844 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(30 มี.ค. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 20,278 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(30 มี.ค. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 8,556 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ นั้น กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ แล้ว 790 เครื่อง ในพื้นที่ 55 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่ส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ ที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำทั่วประเทศจำนวน 53 คัน ในพื้นที่ 14 จังหวัด คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 8,622,000 ลิตร

อนึ่ง แม้ว่าในระยะนี้จะมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ แต่ปริมาณน้ำที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกร ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต หากเกิดกรณีฝนตกน้อยหรือฝนทิ้งช่วงได้

 

30  มีนาคม  2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี