กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนเกษตรกรทำนาปรัง ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (24 มี.ค. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  47,139  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือจำนวน 2,042 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ในส่วนของพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทำนาปรัง ขอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนการจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(24 มี.ค. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 19,248 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(24 มี.ค. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 8,093 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ นั้น กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ แล้ว 790 เครื่อง ในพื้นที่ 55 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่ส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ ที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำทั่วประเทศจำนวน 50 คัน ในพื้นที่ 13 จังหวัด คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 8,344,000 ลิตร

 

**********************

24  มีนาคม  2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี