กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

รมว.กษ.ลงพื้นที่พบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งเมืองร้อยเอ็ด

                นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 52 ที่ผ่านมา

                โดยในจุดแรกรมว.กษ.และคณะ ได้เดินทางไปยังบริเวณศาลาการเปรียญวัดคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ซึ่งใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดินดำ และส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวนาปรังเต็มพื้นที่ ปัจจุบันพบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากคลองส่งน้ำที่ก่อสร้างใช้งานมานาน สภาพชำรุดเสียหายในบางช่วง ทำให้ประสิทธิภาพการส่งน้ำต่ำ ทำให้สิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น บ้านพะยอม, บ้านคุยค้อ, บ้านจานทุ่ง ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรติดต่อกัน มีความต้องการให้ส่วนราชการขยายพื้นที่ส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 3,500 ไร่ โดยต่อขยายคลองส่งน้ำหรือก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง เพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกรมชลประทานได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทาง คือ 1.ปรับปรุงและเพิ่มเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดินดำ จำนวน 1 ชุด และก่อสร้างคลองส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติม ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,000 ไร่ 2. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุยค้อ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านคุยค้อและบ้านจานทุ่ง พื้นที่ส่งน้ำประมาณ 3,000 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี2553 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเกษตรกรสามารถปลูกข้าวนาปรังชดเชยความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

ต่อมา ได้เดินทางไปยังบริเวณโรงเรียนบ้านดอนโอง ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อพบปะกับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูน้ำหลากและปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำและเป็นที่ราบเนินสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย แม้ว่าจะมีแหล่งธรรมชาติสายหลัก คือ ลำน้ำชี และห้วยปากปลาค้าว และมีโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำปากกลาค้าว ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็ก ความจุ 150,000 ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทางระบายน้ำและขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเร่งปรับปรุงทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำปากปลาค้าวพร้อมขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของตำบลดอนโอง รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุยโพธิ์ สูบน้ำจากแม่น้ำชี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,500 ไร่ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

 

********************

17  มีนาคม  2552