กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนเกษตรกรทำนาปรังรอบ 2 ระวังเสี่ยงขาดน้ำ หากใช้น้ำไม่เป็นไปตามแผน

 

กรมชลประทาน ย้ำแม้ปริมาณน้ำในเขตชลประทานจะไม่มีปัญหา แต่หากเกษตรกรยังปลูกข้าวนาปรังเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และการใช้น้ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (12 มี.ค. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  49,956  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(12 มี.ค. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 17,432 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(12 มี.ค. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 7,287 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ในส่วนของผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งประเทศ 13.19 ล้านไร่ ล่าสุด(12 มี.ค.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 12.62 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96 ของพื้นที่เป้าหมาย แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 8.41 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.46 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.75 ล้านไร่ ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 7.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 5.94 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1 ล้านไร่

ทั้งนี้ สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเตือนเกษตรกรที่จะทำนาปรัง ให้ระวังการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดสรรไว้ด้วย รวมทั้งควรหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแต่ได้ราคาดี เช่น ถั่วลิสง หรือพืชผักสวนครัว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตด้วย

*****************

 

12  มีนาคม  2552

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี