กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

รมว.กษ.ลงพื้นที่พบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตจ.ชัยนาทและสิงห์บุรี

            นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งในเขตจังหวัดชัยนาท และสิงห์บุรี พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 52 ยืนยันปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเพียงพอ แต่ขอให้ร่วมมือกันใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้ง เน้นการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพื่อประหยัดน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย

                ทั้งนี้ ในช่วงเช้า รมว.กษ. และคณะ ได้เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท จากนั้นได้เดินทางไปยังห้องควบคุมเขื่อนเจ้าพระยาและระบบโทรมาตร ที่ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อดูงานระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้ง เพื่อใช้ในการติดตามสภาพน้ำฝน น้ำท่า และพยากรณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้เดินทางไปยังตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อพบปะกับกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำและรับฟังการบรรยายสรุปการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ

                จากนั้น ได้เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ปลูกถั่วลิสง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รับฟังบรรยายสรุป การปลูกถั่วลิสงหลังนา ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย ทางจังหวัดสิงห์บุรีได้มีการส่งเสริมการปลูกเพื่อทดแทนการทำนาปรังครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและได้ผลผลิต รวมทั้งราคาจำหน่ายดีกว่าข้าวนาปรัง โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลประศุก หันมาทำการเพาะปลูกถั่วลิสงแทนการทำนาปรังแล้วกว่า 69 ราย คิดเป็นพื้นที่ 650 ไร่(เฉพาะเดือน ธ.ค.-มี.ค. 52) คาดว่าจะสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆได้อีกในอนาคต ทั้งนี้ รมว.กษ. และคณะได้ให้เกียรติร่วมเก็บเกี่ยวต้นถั่วลิสงกับเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย

                ต่อมาได้เดินทางไปยังบริเวณบริเวณโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยายห่วง ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมื่อปี 2538 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ทางด้านปลายคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1 ขวา ซึ่งรับน้ำจากคลองสายใหญ่ 1 ขวา โดยในฤดูแล้งปริมาณน้ำบริเวณปลายคลองมีระดับต่ำลงมาก ส่งผลให้มีน้ำไม่พอใช้ทางด้านปลายคลอง จึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สูบน้ำจากแม่น้ำน้อย เข้าคลองส่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่คลองดังกล่าว ปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงหมดไป

********************

10  มีนาคม  2552