กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ย้ำแม้น้ำจะพอใช้แต่ต้องประหยัดเพื่ออนาคตด้วย

 

กรมชลประทาน ย้ำปริมาณน้ำในเขตชลประทานยังไม่มีปัญหาขาดแคลน แต่ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะเกษตรกรควรปลูกพืชตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อลดสภาวะการเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผย สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (6 มี.ค. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  50,010  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือจำนวน 1,985 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภคในเขตชลประทานตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ต้องขอย้ำอีกครั้งว่า แม้ปริมาณน้ำจะมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในเขตชลประทานก็ตาม แต่ยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มเกษตรกรให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ขอให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนการใช้น้ำที่ได้วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่อาจขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(6 มี.ค. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 16,360 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(6 มี.ค. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 6,829 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

ในส่วนของผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งประเทศ 13.19 ล้านไร่ ล่าสุด(6 มี.ค.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 12.62 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96 ของพื้นที่เป้าหมาย แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 8.41 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.46 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.75 ล้านไร่ ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 7.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 5.94 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1 ล้านไร่

6  มีนาคม  2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี