กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล น้ำเต็มอ่างฯ เชียงใหม่ไม่ขาดแคลนน้ำ แต่ขอให้ใช้อย่างประหยัด

                                คนเชียงใหม่โชคดีปีนี้น้ำเต็มเขื่อนแม่งัดฯ กรมชลประทาน พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใช้ในทุกกิจกรรมการใช้น้ำในเขตชลประทาน แต่ยังคงขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ในอนาคตด้วย

                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (25 ก.พ. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  51,527  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันที่ระดับเก็บกักทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคได้อย่างไม่ขาดแคลน

                                สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ล่าสุดมีปริมาณน้ำในอ่างฯ จำนวน 238 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯทั้งหมด กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ได้วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2552 ในเขตพื้นที่ชลประทานที่มีอยู่กว่า 60,182 ไร่ รวมไปถึงพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนแม่งัดฯในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วยกว่า 181,423 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำจากเขื่อนแม่งัดฯทั้งสิ้น 241,605 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาทางด้านท้ายเขื่อนแม่งัดฯอีกกว่าวันละ 83,300 ลูกบาศก์เมตรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดฯในปีนี้ จะมีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2552 นี้ แต่เพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต หากเกิดกรณีฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งที่ยาวนาน จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

 

**********************

25  กุมภาพันธ์  2552