กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

กรมชลแจงฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนาปรังในเขตอ.บางบาลแล้ว

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ได้ปิดคลองส่งน้ำชลประทาน ซ่อมคลองดาดคอนกรีตทำให้นาข้าวในเขตตำบลบางบาล ตำบลทางหลวง ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขาดน้ำ นั้น

                กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ขอชี้แจงดังนี้ ในปีงบประมาณ 2552 ทางโครงการฯได้รับงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โดยการก่อสร้างดาดคอนกรีตจาก กม.2+500 ถึง กม.5+800 รวมความยาว 3.30 กม. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคลองส่งน้ำเดิมมีลักษณะเป็นคันดิน น้ำรั่วซึมได้ง่าย จึงจำเป็นต้องทำการปิดคลองส่งน้ำ เพื่อทำการดาดคอนกรีตดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่เกษตรกรที่ใช้ทำนาปรังทางด้านปลายคลองได้ ซึ่งก่อนดำเนินการดาดคอนกรีต นั้น กรมชลประทาน ได้ทำการแจ้งไปยังเกษตรกรผู้ทำนาปรัง พร้อมกับหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ด้วยการนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำเป็นรอบเวรเข้าพื้นที่นาปรังตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2552 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ข้าวที่กำลังออกรวงมีการใช้น้ำมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางช่วง ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับแผนการสูบน้ำให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาปรังในพื้นที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นต่อไปแล้ว

 

**********************

23  กุมภาพันธ์  2552