กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : กรมชลฯย้ำขอให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดเสี่ยงขาดน้ำอุปโภคฯ

 

ปริมาณน้ำในเขตชลประทานยังไม่มีปัญหาการขาดแคลน แต่ขอให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และลดภาวะการเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (23 ก.พ. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  51,909  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในแต่ละพื้นที่ชลประทาน โดยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ได้เน้นการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นหลัก ในส่วนของการปลูกพืชในเขตชลประทาน นั้น ขอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชตามที่ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ และขอให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำ เป็นการลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในฤดูแล้งนี้

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(23 ก.พ. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 14,413 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. ซึ่งได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 31 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(19 ก.พ. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 6,059 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,200 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน(23 ก.พ. 52) ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อกิจกรรมด้านการเกษตรแล้วจำนวน 736 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 54 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีรถยนต์บรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมไว้อีกจำนวน 295 คันที่พร้อมจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา

 

23      กุมภาพันธ์ 2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี