กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำชลประทาน : ราษฎรสูงเม่นขาดน้ำ กรมชลฯส่งน้ำจากอ่างฯแม่มานช่วยเหลือแล้ว

กรมชลประทาน ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มาน ช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 17  ก.พ. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  52,864  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคได้อย่างไม่ขาดแคลน

สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดแพร่ หลังจากพบว่าราษฎรในพื้นที่อำเภอสูงเม่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า และหมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ซึ่งราษฎรได้ทำเรื่องร้องขอให้ทางโครงการชลประทานแพร่ ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน นั้น

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานแพร่ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ส่งน้ำช่วยเหลือเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น โดยจะมีการส่งน้ำช่วยเหลือในครั้งแรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร และจะทำการส่งน้ำอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะหยุดส่งน้ำพร้อมกับหารือกับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้ขอให้ราษฎรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่มาน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.39 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(ความจุที่ระดับเก็บกักทั้งหมด 18.75 ล้านลูกบาศก์เมตร) หากมีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนการใช้น้ำที่วางไว้ในฤดูแล้งนี้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำแม่มาน จะเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในเขตชลประทานอย่างไม่ขาดแคลน

 

************************

17  กุมภาพันธ์ 2552