กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52

 

กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในเขตชลประทานไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดสภาวะการเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคต

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 13  ก.พ. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  53,629  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันที่ระดับเก็บกักทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ทุกภาคมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมสูงกว่าร้อยละ 70 ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด มีเพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้ง โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลน

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำทั้งประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน(13 ก.พ. 52) ได้มีการนำน้ำไปใช้แล้วจำนวน 12,549 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้มีการได้วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ใช้ได้ วางแผนนำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. โดยได้เริ่มใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 31 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(13 ก.พ. 52) ได้มีการใช้น้ำไปแล้วจำนวน 5,360 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งที่วางไว้

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.19 ล้านไร่ ล่าสุด(13 ก.พ.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 11.75 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 7.54 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.46 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.75 ล้านไร่ ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 6.51 ล้านไร่ แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 5.45 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 0.99 ล้านไร่

                        ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในช่วงฤดูแล้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,200 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน(13 ก.พ. 52) ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อกิจกรรมด้านการเกษตรแล้วจำนวน 719 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีรถยนต์บรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมไว้อีกจำนวน 295 คันที่พร้อมจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา

13  กุมภาพันธ์ 2552