กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำชลประทาน : เขื่อนทับเสลาแจ้งปิดการระบายน้ำ หลังส่งน้ำได้เต็มพื้นที่เป้าหมาย

 

 

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 12  ก.พ. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  53,629  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศ นั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.19 ล้านไร่ ล่าสุด(12 ก.พ.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 11.75 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 7.54 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.46 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.75 ล้านไร่

ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 6.51 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยแยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 5.45 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 0.99 ล้านไร่

                อนึ่ง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ได้มีประกาศแจ้งปิดการระบายน้ำจากเขื่อนทับเสลา ครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้ระบายน้ำครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 51 ที่ผ่านมา  การเปิดระบายน้ำครั้งที่ 2 นี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 52 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการเลื่อนเปิดการระบายน้ำก่อนกำหนด ตามมติของคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา ที่แต่เดิมได้มีมติให้เปิดการระบายน้ำครั้งที่ 2 นี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากได้รับการร้องขอจากเกษตรกรว่า ยังมีพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตรขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนมากในเขตโครงการฯและเขตพื้นที่ติดต่อกัน ทำให้ต้องเปิดการระบายน้ำก่อนกำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และในครั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกได้รับน้ำอย่างเพียงพอแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ จึงได้ทำการปิดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 52 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำทับเสลาจำนวน 82 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

                อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกพืชแล้งทั่วประเทศ ที่ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมกับขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

**********************

12 กุมภาพันธ์  2552

 

หมายเหตุ -  แผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี