กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง : ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือแล้วทั่วประเทศ

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เมื่อรวมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 11  ก.พ. 52) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  53,845  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวน 31,204 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุเก็บกักทั้งหมด

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นั้น  กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน จำนวน 8,000 ล้านลบ.ม.  เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม. โดยได้เริ่มระบายน้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 ไปจนถึง 31 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(11 ก.พ. 52) ได้มีการระบายน้ำไปแล้วจำนวน 5,217 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของแผนการระบายน้ำที่วางไว้

                สำหรับการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง นั้น กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,200 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน(11 ก.พ. 52) ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อกิจกรรมด้านการเกษตรแล้วจำนวน 587 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีรถยนต์บรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมไว้อีกจำนวน 295 คันที่พร้อมจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ นั้น สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใช้ได้อย่างไม่ขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

11 กุมภาพันธ์  2552